โรงเรียนเมืองปราณบุรี - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

แนะแนวการศึกษาต่อ

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

มี หนึ่งผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

 

ข้อมูลด้านอาคารสถานที่

              อาคารเรียนและอาคารประกอบ   9  หลัง ได้แก่  อาคารเรียน   4   หลัง  อาคารประกอบ  5 หลัง  และอื่นๆ อีก   6 รายการ  ได้แก่

1.       อาคารเรียนแบบ 126                                    แบบ 2 ชั้น  16 ห้องเรียน               จำนวน   1   หลัง

2.       อาคารเรียนแบบ 216 ค                                แบบ 3 ชั้น  16  ห้องเรียน              จำนวน   1   หลัง

3.       อาคารเรียนแบบ 216 ค (ปรับปรุง 29)       แบบ 3 ชั้น 16  ห้องเรียน               จำนวน   1   หลัง

4.       อาคารเรียนแบบพิเศษ 3 ชั้น (หลังคาทรงไทย) แบบ 3 ชั้น  16  ห้องเรียน  จำนวน   1   หลัง

5.       หอประชุมโรงอาหาร  แบบ 100/27                     จำนวน   1   หลัง

6.       โรงอาหาร  แบบ 300 ที่นั่ง                                     จำนวน   1   หลัง

7.       อาคารโรงฝึกงาน แบบชั้นเดียว                             จำนวน   1   หลัง

8.       อาคารโรงฝึกงาน แบบสองชั้น                              จำนวน   1   หลัง

9.       อาคารพละศึกษา  แบบชั้นเดียว                              จำนวน   1   หลัง

10.     เรือนพยาบาล    แบบชั้นเดียว                                 จำนวน   1   หลัง

11.     อาคารบ้านพักเศรษฐกิจพอเพียงแบบชั้นเดียว    จำนวน   1   หลัง

12.     อาคารเอนกประสงค์                                                จำนวน   1   หลัง

13.   ส้วม                                                                                จำนวน   5   หลัง

14.  สนามกีฬาเอนกประสงค์                                            จำนวน   2   สนาม

15.  สนามกีฬาฟุตซอล                                                        จำนวน   1   สนาม

 

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558(ฉบับร่าง)

โรงเรียนเมืองปราณบุรี

วิสัยทัศน์(Vision)

      มุ่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ(Mission)

      จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

เป้าประสงค์(Goals)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  3. การบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
  4. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  5. มีความร่วมมือจาก ชุมชน องค์กร ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

กลยุทย์(Strategy)

      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

     เศรษฐกิจพอเพียง

            กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

            กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความเข้มแข็ง และความร่วมมือกับชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์นี้