โรงเรียนเมืองปราณบุรี - แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

แนะแนวการศึกษาต่อ

เข้าสู่ระบบ | สมัครสมาชิก

ขณะนี้มีผู้เข้าชม

มี 4 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา พ.ศ.2555-2558(ฉบับร่าง)

โรงเรียนเมืองปราณบุรี

วิสัยทัศน์(Vision)

      มุ่งพัฒนาคุณธรรมนำความรู้ สู่มาตรฐานสากล บนพื้นฐานความเป็นไทย

พันธกิจ(Mission)

      จัดการศึกษาให้ผู้เรียนได้รับการศึกษาอย่างมีคุณภาพ เป็นบุคคลที่มีความรู้ คุณธรรม ความสามารถตามมาตรฐานการศึกษาขึ้นพื้นฐาน และการพัฒนาสู่คุณภาพระดับสากล

เป้าประสงค์(Goals)

  1. ผู้เรียนมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาขั้นพื้นฐาน
  2. ครูและบุคลากรทางการศึกษามีประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน
  3. การบริหารการจัดการศึกษามีประสิทธิภาพ
  4. ระบบเทคโนโลยี สารสนเทศและการสื่อสารมีประสิทธิภาพ
  5. มีความร่วมมือจาก ชุมชน องค์กร ภาคีเครือข่ายอุปถัมภ์และทรัพยากรทางการศึกษา

กลยุทย์(Strategy)

      กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 2 ปลูกฝังคุณธรรม ความสำนึกในความเป็นชาติไทยและวิถีชีวิตตามหลักปรัชญา

     เศรษฐกิจพอเพียง

            กลยุทธ์ที่ 3 ส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตที่ดี

            กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 5 พัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการศึกษา

            กลยุทธ์ที่ 6 พัฒนาความเข้มแข็ง และความร่วมมือกับชุมชน

ดาวน์โหลดไฟล์นี้

Copyright © 2015 MB School : Muangpranburi School Rights Reserved.